Helpwch i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn yng Nghymru

YMUNWCH NAWR

Mae gormod o blant ar ei hôl hi yn ystod eu blynyddoedd cynnar – a gall yr effeithiau barhau am oes.

Heddiw yng Nghymru, mae’r plant tlotaf ddwywaith yn fwy tebygol o gael sgôr islaw’r cyfartaledd o ran datblygiad iaith yn bum mlwydd oed.  Maent yn dechrau’r ysgol yn cael anhawster yn siarad mewn brawddegau llawn neu ddeall cyfarwyddiadau syml gan rieni, athrawon a ffrindiau.

Mae llawer ohonynt yn cael anhawster yn cadw i fyny, sy’n ei wneud yn fwy anodd iddynt wneud yn dda yn yr ysgol, neu lwyddo ym myd gwaith.

Dyma pam yr ydym yn galw ar lywodraeth Cymru i sicrhau y gall pob plentyn gael cymorth o ansawdd uchel yn ystod eu blynyddoedd cynnar.  Mae hyn yn golygu rhoi mwy o gymorth i rieni, a gwneud yn siŵr bod staff yn fedrus iawn yn cyflwyno addysg a gofal plant cynnar o safon fyd-eang.  

A wnewch chi ymuno gyda ni? Ychwanegwch eich manylion ar ein ffurflen a byddwn yn rhoi gwybod i chi sut y gallwch gefnogi ein hymgyrch yn y misoedd i ddod.

Diolch.

 
Pam y mae mor bwysig
×

Mae pob plentyn yn haeddu’r dechrau gorau mewn bywyd. Ond heddiw yng Nghymru, mae gormod o blant sydd ddim yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu potensial.

Sgiliau iaith cynnar yw’r hanfodion sydd eu hangen ar blant i ddeall y byd o’u cwmpas a mynd ymlaen i ffynnu. Dyna pam yr ydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda rhieni i’w helpu i gefnogi addysg eu plant gartref trwy raglenni fel Bwyta, Cysgu, Dysgu, Chwarae!

Mae wedi cael ei brofi y gall addysg a gofal o ansawdd uchel yn y blynyddoedd cynnar wneud gwahaniaeth mawr i iaith plant hefyd, yn arbennig y plant tlotaf. Gallai cael mynediad i dîm o staff gofalgar, medrus, o dan arweiniad ymarferydd lefel gradd, drawsnewid sgiliau iaith cynnar plant a’u parodrwydd i ddechrau’r ysgol.

Rydym yn galw ar lywodraeth Cymru i fuddsoddi ym mlynyddoedd cynnar plant trwy gefnogi rhieni a sicrhau y gall staff ddarparu addysg a gofal plant cynnar o safon fyd-eang.

Ymunwch â’n hymgyrch i wella plentyndod heddiw a rhoi hwb i ragolygon plant ar gyfer y dyfodol.

 

 
 
 
 
 
 
 
Rydych yn newid bywydau plant – diolch. Hoffwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwaith a'r ffordd y gallwch helpu.
 
   
 
Cofiwch, gallwch newid y ffordd yr ydych yn clywed oddi wrthym unrhyw bryd trwy ffonio ein tîm Gofal Cefnogwyr ar 0207 012 6400 neu drwy anfon ebost atom. Ni fyddwn yn gwerthu eich data - gweler ein polisi preifatrwydd.